Thursday, April 9, 2015

Ottawa Indian Warrior

Ottawa Indian Warrior 

Ottawa Indian warrior painted by David Wright