Tuesday, January 2, 2018

Abenaki Indian Photographic Gallery

Abenaki Indian Photographic Gallery

1907 photograph of an Abenaki Indian family with traditional clothing.

1920s photograph o Abenaki Indian women building a canoe.

Abenaki Indian women in traditional clothing.  Photograph rom the 1930s.

Abenaki Indian family circa 1910.

1895 photo o Abenaki Indians at Moosehead Lake in Maine .

Early 1900's Abenaki Indian girl.